cs-sprint.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

/ CS-Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás /

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A CS-SPRINT futárszolgálat (a továbbiakban: "CS-SPRINT") elkötelezett a postai szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a CS-SPRINT szolgáltatásaival egyébként kapcsolatba kerülő természetes személyek (feladók, egyéb partnerek, címzettek, és más személyek) személyes adatainak védelme iránt. Kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A CS-SPRINT vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak.

Az adatkezelő

CS80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye és postacíme: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25.
Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36-20-29-39-999
E-mail: info@cs-sprint.hu
Honlap: www.cs-sprint.hu
Ügyfélszolgálat címe: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25.
Nyitva tartás: 9-17 h

Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, "GDPR")
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény")
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény ("Postatörvény")
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet ("Postarendelet")
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számviteli törvény")

Az adatkezelés

A CS-SPRINT a személyes adatokat, a szerződés keretében létrejött postai szolgáltatás nyújtásának teljesítésére használja fel.
Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy a szállításhoz megadott személyes adatok kezelésére, átadására jogosult, a megrendelt szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelésükhöz hozzájárul!
Kötelezõ érvényû jogszabályi elõírások alapján, személyes adatok kezelésére annak tiltása esetén is sor kerülhet!
A CS-SPRINT kifejezetten nem gyűjt és nem tárol különleges adatokat.
Harmadik félnek kizárólag az érintett kifejezett kérésére, engedélyével, szolgáltatási feladatainak teljesítése érdekében vagy törvényi előírás kapcsán adja át az adatokat.
A CS-SPRINT nem végez marketing tevékenységet, ehhez nem gyűjt és ad át adatokat harmadik félnek.

Személyes adatok törlésének határideje

A felhasználói regisztrációs fiók törlésének kezdeményezésekor, a regisztrációs adatokat azonnal törli.
A postai szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat a Postatörvény, a Postarendelet, a Számviteli törvény által előírt kötelező megőrzési idő után törli.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek a CS-SPRINT elérhetőségein kívül jogorvoslatért fordulhatnak polgári bírósághoz, az adatvédelmi biztoshoz, valamit a felügyeleti hatósághoz.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: (06 1) 391 1400
fax: (06 1) 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Információs önrendelkezés

A CS-SPRINT bármely elérhetőségén keresztül biztosítja az érintettek számára, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, módosíthassák, felhasználásukról tájékozódjanak, illetve amennyiben egyéb jogszabályi feltétel nem zárja ki, adataik törlését kérjék.