ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

/ CS-Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás /

 • A szerződő felek
  • A szolgáltató

   CS80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

   Székhelye és postacíme: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80.

   Rendelésfelvétel:

   Telefon: +36-20-29-39-999

   Fax: +36-1-401-3094

   E-mail: info@cs-sprint.hu

   Honlap: www.cs-sprint.hu

   Ügyfélszolgálat címe: 1161 Budapest, Csömöri út 78-80.

   Nyitva tartás: 9-17 h

   Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 15. pontja szerint futárposta-szolgáltatás Magyarország területén.

   Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

   A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

   vissza a lap elejére

  • Az ügyfél

   Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

   A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

   Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

   A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

   vissza a lap elejére

 • A szerződés tárgya

  A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

  A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

  Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

  Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

  A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató kísérő okirattal közúti járművön szállít.

  vissza a lap elejére

 • Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
  • A szerződés létrejötte

   A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

   A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.

   Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre.

   A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

   A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

   A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

   A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

   Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

   vissza a lap elejére

  • Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

   A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

   • A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

    A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

    vissza a lap elejére

   • A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

    A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

    Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

    vissza a lap elejére

 • Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
  • Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

   A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

   • a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
   • a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
   • a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
   • a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

   A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

   A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

   • a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
   • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

   Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

   vissza a lap elejére

  • Szerződés megszűnése

   A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

   • a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;
   • a küldemény kézbesíthetetlen;
   • a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

   vissza a lap elejére

  • Kézbesíthetetlen küldemények

   Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

   A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

   vissza a lap elejére

  • Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

   A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató

   1. a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
   2. b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
   3. c) a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

   A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

   A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

   A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

   vissza a lap elejére

 • A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
  • A feladó feladatai
   • A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

    A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

    A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

    A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

    vissza a lap elejére

   • Csomagolás, lezárás, címzés

    A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

    Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

    Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

    Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

    Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

    Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

    A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

    A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

    A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

    • a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;
    • a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
    • a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;
    • a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
    • címhely irányítószámát;
    • külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.
    • Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

    A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

    Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő csomagolásból eredő szállítási károkért, felelősséget nem vállalunk. Az épp, sértetlen csomagoláson belüli sérülésekért kártérítést nem áll módunkban fizetni.

    vissza a lap elejére

 • A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
  • Díjak megállapítása

   Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

   A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

   A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

   A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

   A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

   A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

   vissza a lap elejére

  • Díjfizetési módok

   A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

   Készpénzes fizetés: A Szolgáltató a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

   Átutalásos fizetés: A Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó vagy a címzett részére.

   vissza a lap elejére

 • Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

  A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.

  vissza a lap elejére

  • Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

   Futárposta-szolgáltatás: a küldemény feladótól történő átvételét követően a kézbesítés 24 óránbelül megvalósul.

   A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

   • utánvét: a küldemény kézbesítésekor beszedett összeget a Szolgáltató a feladó kérésének megfelelően visszafuvarban visszaszállítja vagy 8 munkanapon belül, az általa meghatározott bankszámlaszámra utalja.

   A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételekkel átutalással kell megfizetni.

   vissza a lap elejére

  • Felvétel

   A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

   A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltató alkalmazásában álló futár végzi.

   A szolgáltatás a +36-20-29-39-999-es telefonszámon rendelhető meg.

   A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.

   Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

   vissza a lap elejére

  • Tömeg és mérethatárok

   A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

   • gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet.
   • legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 300cm * 120cm * 200cm

   vissza a lap elejére

 • A küldemények kézbesítése
  • A kézbesítés általános szabályai

   A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

   Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

   A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

   vissza a lap elejére

  • A kézbesítés helye
   • Házhoz kézbesítés

    A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

    vissza a lap elejére

   • Közvetett kézbesítés

    A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

    Közvetett úton nem kézbesíthető

    • a sérült könyvelt küldemény;
    • a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;
    • utánvétellel terhelt küldemény;
    • minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;
    • az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

    A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

    A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

    vissza a lap elejére

  • Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

   Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

   A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

   Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

   A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

   vissza a lap elejére

   • Az átvétel elismerése

    A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

    Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

    Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

    Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

    A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

    A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

    vissza a lap elejére

   • Visszavétel, visszaküldés

    A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

    Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

    A Szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

    Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

    Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

    Ha a küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

    vissza a lap elejére

 • Tájékoztatás, panasz
  • Tájékoztatás

   A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

   Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

   • Általános Szerződési Feltételeket;
   • az alkalmazott díjakat;
   • az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
   • minden egyéb közérdekű információt.

   vissza a lap elejére

  • Felhasználói bejelentések, panaszok

   A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

   Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

   • faxon;
   • telefonon;
   • levélben;
   • a fuvarlevélen írott formában;
   • egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

   Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

   A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

   A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

   Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

   A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

   A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

   Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

   vissza a lap elejére

 • Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem
  • Adatszolgáltatás

   A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

   A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

   A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

   vissza a lap elejére

  • Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

   A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

   A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

   A Szolgáltató:

   • a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
   • a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
   • a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;
   • a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
   • a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

   A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

   A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha

   • a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
   • a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
   • kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

   A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

   A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

   vissza a lap elejére

  • A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

   Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

   vissza a lap elejére

 • Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

  A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

  A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

  • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
  • ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
  • ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
  • a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
  • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

  A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

  • a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
  • a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

  Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

  vissza a lap elejére

  • Kártérítés
   • A kártérítés általános szabályai

    Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

    Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

    Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

    Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

    A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

    • a sérült küldeményt átvette; vagy
    • a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

    A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

    vissza a lap elejére

   • A kárigény bejelentésének módja

    Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

    Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

    A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

    Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

    Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

    Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

    vissza a lap elejére

   • A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

    A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

    A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

    A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

    vissza a lap elejére

   • A kártérítés mértéke

    A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

    A Szolgáltató a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

    Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

    vissza a lap elejére

  • Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

   Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

   vissza a lap elejére

  • A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

   A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.

   A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

   A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

   A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

   A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

   vissza a lap elejére

  • Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

   A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

   A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

   Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

   Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

   vissza a lap elejére

 • Szolgáltatások teljesítésének minősége

  A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

  A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

  vissza a lap elejére

  • Átfutási idők belföldi forgalomban

   A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

   A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

   vissza a lap elejére

 • Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

  A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

  vissza a lap elejére

Kelt: Budapest, 2014. szeptember 10.

1. számú Melléklet

A szállításból kizárt tárgyak:

 • szúró-, vágó-, és lőfegyver;
 • lőszer, robbanószer;
 • radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
 • élő növények és állatok;
 • értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;
 • földi maradványok;
 • romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
 • hűtést, fűtést igénylő áruk;
 • kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
 • kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
 • narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
 • nem megfelelően csomagolt tárgyak;
 • postafiókra címzett küldemény;
 • nem könyvelt küldemény;
 • az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

vissza a lap elejére

2. számú Melléklet

Díjak:

BELFÖLDI ÁRAK

Számoljon velünk! Megéri!

HU.-MÁSNAPI
a felvételt követő munkanapi kiszállítás
Budapestről - Budapestre
0.01 - 1 kg. 1 300 Ft.
1.01 - 5 kg. 1 390 Ft.
5.01 - 10 kg. 1 590 Ft.
10.01 - 15 kg. 1 790 Ft.
15.01 - 20 kg. 1 990 Ft.
20.01 - 25 kg. 2 250 Ft.
25.01 - 30 kg. 2 500 Ft.
30.01 - 40 kg. 2 750 Ft.
40.01 - 50 kg. 3 000 Ft.
50.01 kg. felett 3 000 Ft. + 35 Ft./kg.
HU.-MÁSNAPI
a felvételt követő munkanapi kiszállítás
Budapestről - Vidékre, Vidékről - Budapestre
0.01 - 1 kg. 1 590 Ft.
1.01 - 5 kg. 1 790 Ft.
5.01 - 10 kg. 2 000 Ft.
10.01 - 15 kg. 2 250 Ft.
15.01 - 20 kg. 2 550 Ft.
20.01 - 25 kg. 2 750 Ft.
25.01 - 30 kg. 3 050 Ft.
30.01 - 40 kg. 3 300 Ft.
40.01 - 50 kg. 3 600 Ft.
50.01 kg. felett 3 600 Ft. + 50 Ft./kg.
HU.-MÁSNAPI
a felvételt követő munkanapi kiszállítás
Vidékről - Vidékre
0.01 - 1 kg. 1 690 Ft.
1.01 - 5 kg. 1 900 Ft.
5.01 - 10 kg. 2 100 Ft.
10.01 - 15 kg. 2 350 Ft.
15.01 - 20 kg. 2 550 Ft.
20.01 - 25 kg. 2 750 Ft.
25.01 - 30 kg. 3 050 Ft.
30.01 - 40 kg. 3 300 Ft.
40.01 - 50 kg. 3 600 Ft.
50.01 kg. felett 3 600 Ft. + 50 Ft./kg.
BP.-AZNAPI
a felvétel napján történő kiszállítás
Budapestről - Budapestre
0.01 - 1 kg. 3 500 Ft.
1.01 - 5 kg. 3 700 Ft.
5.01 - 10 kg. 3 900 Ft.
10.01 - 15 kg. 4 400 Ft.
15.01 - 20 kg. 4 600 Ft.
20.01 - 25 kg. 4 800 Ft.
25.01 - 30 kg. 5 000 Ft.
30.01 - 40 kg. 5 200 Ft.
40.01 - 50 kg. 5 600 Ft.
50.01 kg. felett 5 600 Ft. + 20 Ft./kg.
HU.-AZONNALI
azonnali külön autó biztosítása
Budapest 30 km-es vonzás körzetében: 13 000 Ft.
Vidéki azonnali kiszállítás (Oda-vissza. 1,5 tonnáig.): 130 Ft./Km.
Raklapos áruszállítás
0.01 - 150 kg. 9 900 Ft.
150.01 - 300 kg. 11 000 Ft.
300.01 - 600 kg. 13 000 Ft.
600.01 kg. felett 22 000 Ft.
Egyéb szolgáltatások
Értékbiztosítás:

50 000 Ft.-ig ingyenes.

50 000 Ft. és 500 000 Ft. között a biztosítandó összeg 0.7%-a.

500 000 Ft. és 10 000 000 Ft. között a biztosítandó összeg 0.7%-a.

Utánvét kezelés:

1.0 Ft.-tól - 35 000.0 Ft.-ig, minimum 350 Ft.

35 001.0 Ft.-tól a beszedendő összeg 1.0%-a

35 001.0 Ft.-tól a beszedendő összeg 1.0%-a

12 óra előtti kiszállítás:

1 500 Ft.

Okmány visszaforgatás:

Budapesti feladási cím: 250 Ft.

Vidéki feladási cím: 350 Ft.

Visszáru felvétele a kiszállításnál:

A súlydíj 50%-a.

BP.-PLUSZ: (17-22h közötti kiszállítás)

3 000 Ft.

Meghiúsult kiállás:

2 500 Ft.

Várakozás:

2000 Ft/10 perc

(10 perc után, minden megkezdett 10 perc)

 • Súly meghatározása nagy terjedelmű könnyű küldemények esetén:
  hosszúság (cm) x szélesség (cm) x magasság (cm) / 6000 = súly kg.
 • A fuvardíj csomag darabszámtól függetlenül, a küldemény teljes súlya vagy térfogat súlya / cím alapján kerül kiszámításra.
 • Nem számolunk üzemanyagfelárat és E-útdíjat.
 • A 12 óra előtti kiszállítás a megyeszékhelyeken garantálható.
 • Ha a címzett a raklapos árut nem tudja raklappal együtt levenni a gépkocsiról, a szállítást dobozos szállításnak minősítjük át.
 • Raklapos szállításnak minősül a normál EUR raklapon (120x80cm) feladott maximum 170cm magas küldemény. Ettől hosszúságba vagy szélességben felfelé, eltérő raklapok esetén akár dupla díj is felszámításra kerülhet.
 • A raklapos szállítás, szállítási ideje akár 24, 48 vagy 72 óra is lehet.
 • Áraink a 27%-áfát nem tartalmazzák.
 • Az utánvét beszedés szolgáltatást utalásonként 0.3%, készpénzben történő visszajuttatás esetén 0.6% illetékfizetési kötelezettség terheli, melyet a fuvardíjat fizető félre hárítunk át.
 • Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő csomagolásból eredő szállítási károkért, felelősséget nem vállalunk. Az épp, sértetlen csomagoláson belüli sérülésekért kártérítést nem áll módunkban fizetni.

vissza a lap elejére

NEMZETKÖZI ÁRAK

Számoljon velünk! Megéri!

Nemzetközi szállítások esetén a CS-SPRINT kizárólag a "MEGBÍZÓ" fizet opció mellett biztosítja a szolgáltatást.

Európai országok közúti szállítási díjai.
Ausztria-1
Horvátország
Románia
Szlovákia-1
Szlovénia
Ausztria-2
Csehország
Lengyelország
Németország
Szlovákia-2
Belgium
Bulgária
Dánia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Nagy-Britannia
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Vatikán Város
Észtország
Görögország
Lettország
Litvánia
Norvégia
tranzitidő: 2 nap 2-3 nap 3-4 nap 4-5 nap
0.01 - 5 kg. 5 500 Ft. 6 700 Ft. 8 000 Ft. 9 800 Ft.
5.01 - 6 kg. 6 500 Ft. 6 900 Ft. 7 800 Ft. 10 500 Ft.
6.01 - 7 kg. 6 500 Ft. 8 000 Ft. 9 400 Ft. 11 300 Ft.
7.01 - 8 kg. 6 500 Ft. 8 500 Ft. 10 100 Ft. 12 000 Ft.
8.01 - 9 kg. 6 500 Ft. 9 000 Ft. 10 800 Ft. 12 800 Ft.
9.01 - 10 kg. 6 700 Ft. 9 500 Ft. 11 500 Ft. 13 650 Ft.
10.01 - 15 kg. 7 500 Ft. 11 500 Ft. 14 950 Ft. 17 500 Ft.
15.01 - 20 kg. 8 500 Ft. 14 500 Ft. 18 500 Ft. 21 300 Ft.
20.01 - 30 kg. 9 500 Ft. 19 000 Ft. 24 500 Ft. 27 300 Ft.
30.01 - 40 kg. 10 600 Ft. 22 100 Ft. 27 300 Ft. 30 200 Ft.
40.01 - 50 kg. 11 700 Ft. 24 100 Ft. 30 800 Ft. 33 200 Ft.
50.01 - 60 kg. 12 800 Ft. 25 600 Ft. 33 500 Ft. 35 900 Ft.
60.01 - 70 kg. 13 700 Ft. 28 000 Ft. 35 900 Ft. 38 800 Ft.
70.01 - 80 kg. 15 000 Ft. 29 800 Ft. 38 600 Ft. 42 200 Ft.
80.01 - 90 kg. 16 500 Ft. 30 900 Ft. 41 600 Ft. 45 000 Ft.
90.01 - 100 kg. 17 600 Ft. 32 000 Ft. 43 600 Ft. 45 800 Ft.
Minden további
50 Kg.
7 600 Ft. - - -
100Kg felett,
5Kg-onként további
- 900 Ft. 1 200 Ft. 1 400 Ft.

A feltüntetett árak a 27% Áfát-t nem tartalmazzák!

Európai országok légi (expressz) szállítás díjai.
Ausztria-1.
Csehország-1.
Szlovákia-1.
Ausztria-2.
Csehország-2.
Lengyelország
Németország
Románia
Szlovákia-2.
Belgium
Bulgária
Dánia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Nagy-Britannia
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Vatikán Város
Észtország
Görögország
Horvátország
Lettország
Litvánia
Norvégia
Szlovénia
tranzitidő: 1 nap 1-2 nap 1-2 nap 1-2 nap
0.01 - 3 kg. 8 500 Ft. 9 600 Ft. 11 800 Ft. 12 300 Ft.
3.01 - 5 kg. 9 500 Ft. 12 800 Ft. 14 300 Ft. 15 300 Ft.
5.01 - 7 kg. 10 600 Ft. 14 200 Ft. 17 900 Ft. 18 300 Ft.
7.01 - 10 kg. 12 100 Ft. 17 600 Ft. 22 300 Ft. 22 700 Ft.
10.01 - 15 kg. 13 100 Ft. 23 100 Ft. 29 300 Ft. 31 300 Ft.
15.01 - 20 kg. 14 100 Ft. 27 500 Ft. 36 000 Ft. 39 800 Ft.
20.01 - 25 kg. 15 100 Ft. 32 000 Ft. 43 100 Ft. 48 000 Ft.
25.01 - 30 kg. 16 300 Ft. 38 950 Ft. 51 100 Ft. 56 500 Ft.
30 Kg felett,
Kg-onként további.
300 Ft. 1 050 Ft. 1 250 Ft. 1 600 Ft.

A feltüntetett árak a 27% Áfát-t nem tartalmazzák!

Tengeren túlra való szállításnál kérje az egyedi árakat a 06 20 29 39 999-es telefonszámon.

Európán kívüli országokba történő szállítás esetén kérjen egyedi árat a 06 20 29 39 999-es telefonszámon.

Térfogatsúly = A(m) x B(m) x C(m) x 250

Földrajzi területek megbontása Irányítószámok alapján.
Ausztria-1. Ausztria-2. Csehország-1. Csehország-2. Szlovákia-1. Szlovákia-2.
1010-4643 4644-4645 56802-57201 10000-56623 0400-09435 01000-03901
4650-4663 4664 59101-79862 58001-58901 97901-98001 81000-97746
4671-4682 4690-4691 98021-98026 98002-98013
4692 4693-4694 98041-98050 98031-98035
4701-4794 4800-4905 98061-98067 98051-98055
4906-4922 4923-4925 98401-99280
4926-4984 5010-6993
7000-8962
8982-8983
9010-9992
Elsőbbségi kezelés Expressz légi vagy Gazdaságos Közúti szolgáltatásainkhoz válassza az Elsőbbségi kezelés opciót, amellyel küldeményének kiemelt figyelmet és elsőbbséget biztosítunk hálózatunkban. 6 000 Ft.
EU-n kívüli különdíj Ezt a díjat a nem EU tagországok esetében az Expressz szolgáltatással feladott áruküldeményeknél számítjuk fel. Az import és export forgalomra egyaránt érvényes. 3 000 Ft.
Több darabból álló küldemények különdíja Több darabból álló küldemények esetén a másodiktól minden egyes darabra kezelési különdíjat számítunk fel. A különdíj abban az esetben kerül felszámításra, ha a több darabból álló küldemény egy időben kerül feladásra, ugyanazon címzett részére szól és nem egy egységképzőben (egységet alkotva, pl. raklapon) kerül átadásra. 950 Ft.
Túlméretes küldemények különdíja Olyan küldemények esetén:
• amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a CS-SPRINT tömeg- és térfogathatárait.
• Nemzetközi Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.
• Nemzetközi Gazdaságos Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.
• amelyek hengeres, vagy kerek alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a kezelésükhöz gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
• amelyek nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezelésükhöz gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség, különdíjat számítunk fel.
10 000 Ft.
Távoli területek különdíja A földrajzilag távoli vagy nehezen megközelíthető helyekre történő kiszállítás, illetve onnan történő küldeményfelvétel esetén kerül felszámításra. 100 Ft/kg,
de min. 6 200 Ft.
és max. 33 340 Ft.
Nem automatikusan szortírozható küldemények különdíja Olyan küldemények esetén:
• amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert,
• amelyek hengeres alakjuk következtében nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon,
• amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok, így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó szalagon instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról és ezzel kárt vagy személyi- illetve küldeménysérülést okoznak, különdíjat számítunk fel.
5 270 Ft.
Munkaegészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő küldemények különdíja Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája, vagy egyéb tulajdonsága miatt (pl. csomagolatlan küldemények, kiálló részek, éles felületek illetve rejtett veszélyes áruk, stb.) fennáll a veszély, hogy a szállítás során sérülést vagy kárt okozzon, különdíjat számítunk fel. 11 970 Ft.
Nem halmozható küldemények különdíja Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a halmozott rakodást, különdíjat számítunk fel. 10 000 Ft.
Behozatali szolgáltatás Az Ön kérésére a világ 168 országából felvesszük dokumentum és áruküldeményét, amit akkor szállítunk házhoz, amikor kívánja. Átvállaljuk a szükséges vámkezelést és Ön számláját a helyi pénznemben fizetheti. EU-n belüli és kívüli országokra egyaránt vonatkozik. A tarifában meghatározott fuvardíj 50%

A feltüntetett árak a 27% Áfát-t nem tartalmazzák!

Térfogatsúly = A(m) x B(m) x C(m) x 250

vissza a lap elejére

3. számú Melléklet

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.

Telefon: 06-1-468-05-00

Telefax: 06-1-468-06-80

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

vissza a lap elejére

4. számú Melléklet

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:

Szállítólevél

vissza a lap elejére

5. számú Melléklet

Jelzésminta:

vissza a lap elejére